دانلود ویدیوی جنون کلمات ، در اسفار نیمه ، شعر حافظ ایمانی از آپارات

این تصویر در سال هفتاد و شش در مشهد توسط شرکت تصویرسازی نار و نی ضبط شده است شعرخوانی موسیقایی حافظ ایمانی