دانلود ویدیوی ساره در تعزیه علی اکبر از آپارات

این فیلم مربوط به مقاله ای است با همین عنوان در سایت شبیه خوانی روستای یانس آباد به آدرس www.shabihkhani.com