دانلود ویدیوی Hazaragi Song ''Lalak Charbalga'' | ''آهنگ هزارگی ''لالگ چاربلگه (فیلم) از آپارات

دوستان همیشگی و هنردوست را درود؛ طبق وعده آهنگ "لالگ چاربلگه" را با صدای استاد گران مهر علی دریاب بندری تقدیم حضور تان می کنم. استاد بندری یکی از بزرگان و آبروی موسیقی محلی هزارگی است. ایشان با "لالگ چاربلگه" لحظات شما را رنگین ساخته و خلوت تنهایی تان را یار و هم آوا می گردد. صدای او صدای نسل است که عشق را نفس می کشد و رویاهای عاشقانه ای شان را زندگی می کند. این آهنگ را به کوری چشمان آنان که هنوز هنر را خوار می پندارند و دمبوره را موسیقی شیطانی خطاب می کنند، نشر و بازنشر کنید. ناصر نادر