دانلود ویدیوی مکمل بافری بهدام رشد جناب مهندس قدمگاهی (فیلم) از آپارات

نظر جناب مهندس قدمگاهی از دامداری صنعتی نیشابور در خصوص محصول ویژه شرکت بهدام رشد خراسان، مکمل بافری بهدام رشد را جویا شدیم.