دانلود ویدیوی مکمل بافری بهدام رشد خانم مهندس احمدیان (فیلم) از آپارات

نظر خانم مهندس احمدیان از شرکت خوراک دام طوس نیشابور را در خصوص مکمل بافری بهدام رشد خراسان جویا شدیم.