دانلود ویدیوی خشونت علیه زنان- کشور مالزی از آپارات

طبق سفارش یکی از نهادهای حفظ حقوق زنان در مالزی ساخته شده است .