دانلود ویدیوی فقر . فحشا در ایران از آپارات

مستندی که تلویزیون ایتالیا در مورد فقر و تن فروشی و فحشا در ایران تهیه کرده است