دانلود ویدیوی انهدام مذهب اهل سنت با یک سؤال کلیدی! از آپارات

آیت الله مرحوم محمد رضا شیرازی رضوان الله علیه.. آی مسلمونها همه و همه گوش کنید...........کیش و مات کردن اهل سقیفه اینه. عاشقان مناظره کننده با اهل سقیفه گوش کنن..حتی مخالفین با بیت شیرازی ها گوش کنن مسأله مسألهء مذهب حق تشیع و حضرت زهراست و بر اساس روایت صحیحه مورد قبول عامه و خاصه. بحث شخصی نیست......یاعلی