دانلود ویدیوی شعر جدید حضرت مسلم سیلی ؛سیلی تاریخ از آپارات

اولین شعر از مجموعه اشعار محرم وصفر " طوفان سوارها " با عنوان " سیلی تاریخی " از دعبل .