دانلود ویدیوی ساکشن (فیلم) از آپارات

هوا با مکش زیاد از مسیر لوله ای با قطر 4cm به تجهیز بیرونی منتقل می شود. خدمات مهندسی بهین انرژی 09366269446 www.behinEnergy.org