دانلود ویدیوی باز کردن ۷ چاکرا با کمک فرکانسهای مخصوص به هر چاکرا (فیلم) از آپارات

فرکانسهای قوی و مؤثر برای فعال کردن ۷ چاکرا : این فرکانسهای متفاوت تأثیر مستقیم بر روی ۷ چاکراها (مراکز انرژی در بدن) میگذارند و باعث فعال شدن آنها میشوند. با کمک این فرکانسها در هنگام مدیتیشن میتوانید تأثیر قابل توجهی را احسا س کنید. گوش کردن این فرکانسها با هدفن به تأثیرگذاری آنها کمک بیشتری میکند. با سپاس و آرزوی مؤفقیت برای همه شما دوستان عزیز. عرفان لینک وبسایت راز موفقیت: https://movafaghiyat21.wixsite.com/razmovafaghiyat